Verschillende raden ondersteunen de werking van onze school

Schoolbestuur
LOC

Pedagogische raad

​1. Het schoolbestuurt is verantwoordelijk voor één of meerdere scholen. Je kan ze vergelijken met een raad van bestuur in een bedrijf. De inrichtende macht kan een overheid zijn, een natuurlijke persoon of een rechtspersoon/rechtspersonen.

2. De leden van het schoolbestuur zijn er verantwoordelijk voor dat de school goed draait. Om deze taak te vervullen, werven zij een directie en leraren aan. Het schoolbestuur ontvangt ook de werkingsmiddelen voor de school van het departement Onderwijs. Ze huurt of bezit de schoolgebouwen.

3. Het schoolbestuur werkt voor de school/scholen die zij onder haar bevoegdheid heeft een pedagogisch project uit. De keuze van de levensbeschouwelijke of filosofische basis van waaruit onderwijs wordt gegeven (het zogenaamde pedagogisch project) staat vrij. Het gemeenschapsonderwijs is wel verplicht neutraal qua levensbeschouwing, terwijl het gesubsidieerd officieel onderwijs moet openstaan voor alle levensbeschouwingen.

Daarnaast kan het schoolbestuur ook vrij kiezen voor een opvoedingsconcept en de daaraan gekoppelde opvoedingsmethode.

​Wat is het LOC?

De lokale onderhandelingscomités fungeren in de meeste scholen en centra voor leerlingenbegeleiding van het vrij onderwijs als de wettelijke organen bevoegd voor de arbeidsomstandigheden en personeelsaangelegenheden op school- en centrumniveau. Een LOC-mandaat duurt vier jaar.

Wat doet het LOC?

Het LOC heeft de bevoegdheid om te onderhandelen over het personeelsbeleid, het opstellen en wijzigen van het arbeidsreglement. Daarbij ziet het toe op de toepassing van de sociale wetgeving.

En het is bevoegd om te bemiddelen bij elk geschil of elke betwisting van collectieve aard in de school of het centrum.

Het LOC heeft recht op informatie over de tewerkstelling (personeelsverloop, wijzigingen, fusies, uitbreidingen, gevolgen voor de tewerkstelling), het financieel beleid (jaarrekeningen, ontvangen toelagen en inkomsten), de infrastructuur van de school of het centrum en de inrichtende macht.

Hoe is het LOC samengesteld?

Elk LOC is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de inrichtende macht en van het personeel. Het aantal mandaten per geleding is vastgesteld op minimum twee en maximum acht.
Zijn er 25 personeelsleden of minder, dan heb je in het LOC twee effectieve mandaten.
Telt je school of centrum meer dan 25 personeelsleden, dan komt er één effectief mandaat bij per begonnen schijf van 25 personeelsleden.

​Een pedagogische raad is een overleg tussen directie en personeel. De leden van de pedagogische raad worden verkozen door het personeel dat op de school is tewerkgesteld. Ieder personeelslid kan zich verkiesbaar stellen en is kiesgerechtigd. In de pedagogische raad worden thema’s besproken in verband met didactiek, het goede verloop van de school als organisatie, het verhogen van de betrokkenheid van ouders en leerlingen,… De leden hebben een ruime interesse voor het “schoolse leven” in de ruimste betekenis van het woord.